Dịch trang thử nghiệm

Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên đánh giá cao:

Thanh Liêm

Chúng tôi có trách nhiệm, cam kết và phấn đấu cho sự xuất sắc.

Lòng trắc ẩn

Chúng tôi tập trung vào sứ mệnh, đam mê và ủng hộ những người cần chúng tôi.

Sự hợp tác

Chúng tôi là những người chơi sáng tạo, đồng đội và cam kết tôn trọng những người khác.

Bạn cũng có thể liên hệ nguồn nhân lực

Việc làm bình đẳng đã, đang và sẽ tiếp tục là một nguyên tắc cơ bản tại Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas, nơi việc làm dựa trên năng lực và trình độ cá nhân mà không liên quan đến chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tình trạng hôn nhân, giới tính, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, nguồn gốc giai cấp, quốc tịch, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, tình trạng quân nhân, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ tầng lớp nào khác được pháp luật bảo vệ.