Thông tin SNAP

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) giải quyết nhu cầu dinh dưỡng của các gia đình có thu nhập thấp và là một trong những biện pháp phòng thủ quan trọng nhất của quốc gia chống lại nạn đói. NTFB giúp tăng lượng đăng ký thông qua hỗ trợ đăng ký và cung cấp thông tin SNAP trong khu vực dịch vụ 13 quận của chúng tôi để vượt qua các rào cản trong việc tham gia.

Hỗ trợ SNAP

NTFB Social Services Case Assistance Navigators answer questions about the application process and help clients complete and submit applications in Collin, Dallas, Delta, Denton, Ellis, Fannin, Grayson, Hopkins, Hunt, Kaufman, Lamar, Navarro, and Rockwall counties. Our assistance is free to the applicants. In FY22, NTFB provided access to 52 million meals through the SNAP program,

SNAP Cropped

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), trước đây được gọi là "phiếu thực phẩm", nhân viên điều hướng hỗ trợ trường hợp có thể giúp khách hàng:

  • Thiết lập tài khoản người dùng trong yourtexasbenefits.com để dễ dàng truy cập vào trạng thái yêu cầu và thay đổi thông tin
  • Yêu cầu thông tin về tiến trình của một vụ việc từ văn phòng khu vực
  • Hỗ trợ người nộp đơn khi họ đăng ký SNAP, Medicaid, CHIP (Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em), TANF (Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình nghèo khó) và Chương trình Phụ nữ Texas khỏe mạnh, và Chương trình Tiết kiệm Medicare
  • Giải đáp thắc mắc về quy trình, thủ tục và quy tắc đăng ký
  • Cung cấp các mẫu đơn đăng ký thích hợp
  • Giúp ứng viên điền và gửi đơn đăng ký
  • Tư vấn cho người nộp đơn về các biểu mẫu xác minh được yêu cầu
  • Cung cấp thông tin về các bước tiếp theo sau khi nộp đơn xin trợ cấp

Liên hệ trực tiếp bằng cách gửi email snap@ntfb.org