Hạt nhân sản xuất

Hoàn hảo cho những cá nhân có tổ chức, những người thích thói quen

  • Thường xuyên tham dự các ca làm việc của trung tâm phân phối
  • Dẫn dắt các nhóm tình nguyện viên phân loại và đóng gói thực phẩm
  • Hỗ trợ nhóm LSNG trong việc nhận các khoản đóng góp

Chia sẻ: