Các chương trình của chúng tôi

Năm ngoái, Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas đã cung cấp khả năng tiếp cận 125,6 triệu bữa ăn cho những người có nhu cầu trong khu vực phục vụ 13 quận của chúng tôi thông qua nhiều chương trình dành riêng.

Mỗi chương trình đưa ra một giải pháp duy nhất để theo đuổi liên tục nhằm thu hẹp khoảng cách thiếu đói ở Bắc Texas.