Sử dụng logo NTFB

Horizontal Logo

Khi sử dụng biểu trưng LSNG, điều quan trọng là phải duy trì sự đối xử nhất quán trên nhiều nền tảng và phương tiện. Các nguyên tắc trong phần này sẽ đảm bảo rằng biểu trưng được hiển thị một cách hiệu quả, bao gồm cả cách thể hiện biểu trưng đó liên quan đến các biểu trưng thương hiệu của đối tác khác.

Khoảng trống rõ ràng là khoảng không gian xung quanh biểu trưng phải không có văn bản và đồ họa để đảm bảo rằng biểu trưng nổi bật. Xin lưu ý rằng có thể chấp nhận áp dụng biểu trưng trên các kết cấu nền tinh tế hoặc các vùng sáng trong nhiếp ảnh mà vẫn có thể đạt được mức độ dễ đọc tối đa.