Thư viện biểu trưng NTFB

Biểu trưng chính

Logo Library Primary Logo

Các phiên bản biểu trưng thay thế

Khi có thể, hãy sử dụng phiên bản 2 màu của dấu ở định dạng dọc được hiển thị ở trên. Trong các tình huống khi không gian bị hạn chế (ví dụ: biểu ngữ kỹ thuật số) hoặc khi định dạng cực kỳ ngang (ví dụ: đồ họa đội xe 18 bánh), định dạng ngang sẽ có sẵn để đảm bảo tác động tối đa.

NTFB Alternate Logo Versions

Biểu trưng có thể tải xuống

Một thư viện tác phẩm nghệ thuật đã được cung cấp cho biểu trưng của NTFB và các biểu tượng liên kết được nêu trong tài liệu này. Mỗi thư mục logo bao gồm tất cả các phiên bản và định dạng cần thiết cho in ấn và phương tiện trực tuyến. Nhấp vào các nút bên dưới mỗi biểu trưng để tải xuống tác phẩm nghệ thuật.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng biểu tượng hoặc áp dụng thương hiệu NTFB mới, vui lòng liên hệ với Lisa Farrow tại Lisaf@ntfb.org.