Các yếu tố thương hiệu NTFB

Bảng màu

Brand Elements Primary Colors

Bảng màu của NTFB phản ánh triển vọng lạc quan của chúng tôi. Bảng màu chính của chúng tôi cho tất cả các tài liệu tiếp thị và quảng cáo là Màu cam chính và Màu xanh lá cây chính. Một bảng màu thứ cấp có sẵn để hoạt động cùng với bảng màu chính.

Bảng màu phụ

Xin lưu ý rằng các màu cụ thể đã được chọn cho nhiều loại phương tiện khác nhau và được liệt kê bên dưới mỗi mẫu được hiển thị ở đây. Hãy đề phòng để nhập các giá trị màu chính xác được liệt kê ở đây, vì một số giá trị có thể không khớp với chuyển đổi tự động của từng chương trình phần mềm.

Secondary Colors Redo 08.2

Kiểu chữ

Kiểu chữ chính của NTFB là Gotham. Phông chữ cung cấp một cái nhìn thân thiện, dễ tiếp cận cho thương hiệu NTFB. Trong các ứng dụng không có sẵn Gotham, họ phông chữ Arial có thể được sử dụng. Trong các tình huống như thiết kế ấn phẩm yêu cầu phông chữ serif, nên sử dụng Palatino. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng Gotham hoặc Arial nếu có thể.

Phông chữ chính

Gotham Fonts

Phông chữ phụ

Secondary Fonts