Tài trợ mở rộng mạng lưới và xây dựng năng lực

Tài trợ Nâng cao Năng lực của NTFB nhằm tạo cơ hội cho các cơ quan đối tác của chúng tôi xây dựng năng lực của họ, thông qua tài trợ mở rộng, nhằm tăng số lượng bữa ăn dinh dưỡng mà họ cung cấp cho các cộng đồng có nhu cầu.

Quy trình đăng ký tài trợ cho chu kỳ nâng cao năng lực của NTFB năm 22 hiện đã được mở cho các đối tác đủ điều kiện trong mạng lưới của chúng tôi.

Nếu bạn là cơ quan đối tác liên kết với NTFB và muốn tìm hiểu thêm về Tài trợ xây dựng năng lực, tiêu chí đủ điều kiện, yêu cầu tài trợ và các bước tiếp theo, vui lòng gửi email partnerdevelopment@ntfb.org.