Tài trợ mở rộng mạng lưới và xây dựng năng lực

Tài trợ Nâng cao Năng lực của NTFB nhằm tạo cơ hội cho các cơ quan đối tác của chúng tôi xây dựng năng lực của họ, thông qua tài trợ mở rộng, nhằm tăng số lượng bữa ăn dinh dưỡng mà họ cung cấp cho các cộng đồng có nhu cầu.

NTFB's FY22 Capacity Building Grant Cycle is Closed for New Applications. The FY23 Cycle will open in June 2022. 

If you are a partner agency affiliated with NTFB and are interested in learning more about the Capacity Building Grant, eligibility criteria, grant requirements, and next steps, please email partnerdevelopment@ntfb.org