Green Smoothie Cooking Demo

Thành phần

  • Mango
  • Banana
  • Plain Yogurt
  • Rau chân vịt