Câu hỏi thường gặp về khoản đóng góp

Bạn có thể quyên góp tiền bằng cách quyên góp trực tuyến. Điền vào biểu mẫu quyên góp trực tuyến an toàn của chúng tôi.

Gửi séc đến:

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
Hộp thư 676204
Dallas, Texas 75267-6204

Hoặc qua điện thoại, gọi 214.330.1396

HTML/CSS module