HungerMitao của Bắc Texas

IAC 2

Hội đồng Người Mỹ gốc Ấn, hay IAC, hoạt động để nâng cao nhận thức, quyên góp thực phẩm và quyên góp quỹ để biến Bắc Texas trở thành một cộng đồng không có nạn đói.

IAC đã cung cấp khả năng tiếp cận 4 triệu bữa ăn, phục vụ vài nghìn giờ tình nguyện viên, thực hiện các đợt truyền lương thực cung cấp hơn 10.000 lbs thực phẩm và quyên góp hơn một phần tư triệu đô la để thu hẹp khoảng cách thiếu đói ở Bắc Texas.

Để tìm hiểu thêm và tham gia, bấm vào đây!