Đang tải Sự kiện

Ngày tặng quà Bắc Texas

Tháng Chín 22, 2022

  • ày đã vượt qua.

Join friends all across North Texas on Thursday, September 22, for Ngày tặng quà Bắc Texas to help provide two times as many nutritious meals to children, families and seniors facing hunger in our community, thanks to a match from our generous donors. Give now!

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Chín 22, 2022
Danh mục Biến cố: