Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Baptist New Friendship Missionary

Tháng Tám 20, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tám 20, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ Baptist New Friendship Missionary
2419 Metropolitan Ave.
Dallas, 75215 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google