Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Baptist New Friendship Missionary

Tháng Năm 20, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, New Friendship Missionary Baptist Church is hosting a mobile pantry food distribution Friday, May 20, 2022 from 9 am – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Năm 20, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ Baptist New Friendship Missionary
2419 Metropolitan Ave.
Dallas, 75215 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google