Đang tải Sự kiện

Ferris Junior High 🚗

Tháng Bảy 12 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Ferris Junior High is hosting a mobile pantry food distribution Wednesday, July 12, 2023 from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.  

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Bảy 12
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Trung học cơ sở Ferris
1002 E August St
Đu quay, TX 75125 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google