Tổ chức một ổ đồ ăn đóng hộp

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của những người Bắc Texas muốn giúp đỡ những người hàng xóm của họ. Để tổ chức ổ thực phẩm đóng hộp của bạn, vui lòng xem lại cẩm nang và đăng ký bên dưới!

Sổ tay hướng dẫn thực phẩm đóng hộp

Before you get started, please review our Sổ tay hướng dẫn thực phẩm đóng hộp which has helpful FAQs.

 

Cần thêm thông tin? Liên hệ với nhóm lái xe thực phẩm đóng hộp của chúng tôi tại cfd@ntfb.org hoặc 214-270-1996.