Lời cầu nguyện lần đầu tiên hướng về nơi nương tựa