Zahra Perez

Cảm ơn: Những người ủng hộ NTFB

Biết ơn nghĩa là gì? Từ biết ơn có nguồn gốc từ từ "gratia" trong tiếng Latinh, có nghĩa là ân sủng, lòng biết ơn hoặc lòng biết ơn. Sống cuộc sống của bạn với lòng biết ơn có nghĩa là chọn ...
Đọc thêm