Tasneem Rajan

Tài trợ nâng cao năng lực Giúp đối tác Mở rộng tác động

Vào năm 2015, nằm trong kế hoạch chiến lược 10 năm của NTFB nhằm thu hẹp khoảng cách về bữa ăn ở Bắc Texas, NTFB đã huy động vốn để đầu tư mở rộng cho hơn 200 Đại lý Đối tác của chúng tôi. Từ...
Đọc thêm