Tác động của chúng tôi

Triệu

meals provided to kids, seniors and families in need in FY22

Nhiều hơn
Triệu

pounds of fresh produce distributed in FY22

Tầm nhìn của chúng tôi

Một vùng Bắc Texas lành mạnh, không đói. 

Nhiệm vụ của chúng ta

Để thu hẹp khoảng cách thiếu đói ở Bắc Texas bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận thực phẩm bổ dưỡng.

Hiệu quả của chúng tôi

Mỗi đô la quyên góp cho NTFB cung cấp khả năng tiếp cận ba bữa ăn lành mạnh cho những người Bắc Texas đang đói và 95% nguồn lực của chúng tôi dành trực tiếp cho các chương trình cứu trợ nạn đói.

Giá trị của chúng tôi

Gardening

Thanh Liêm

Chúng tôi có trách nhiệm, cam kết và chúng tôi cố gắng vì sự xuất sắc.      

Close up of two people holding hands

Lòng trắc ẩn

Chúng tôi tập trung vào sứ mệnh, đam mê và ủng hộ những người cần chúng tôi. 

People NTFB IMG 4650(1)

Sự hợp tác

Chúng tôi là những người chơi sáng tạo, đồng đội và cam kết tôn trọng những người khác.