Ứng dụng Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas

Graphic of the North Texas Food Bank app

Theo kịp với NTFB

  • Tìm và sắp xếp ca làm việc của tình nguyện viên
  • Xác định các cơ quan đối tác của LSNG
  • Quyên góp quỹ để giúp đỡ những người hàng xóm đói khổ của chúng ta
  • Nhận thông báo đẩy để luôn cập nhật về các sự kiện, sự kiện đóng cửa và hơn thế nữa