Bộ phương tiện & Video

Nếu bạn có thắc mắc về phương tiện truyền thông, vui lòng liên hệ với Jeff Smith tại Jeff.Smith@ntfb.org để biết thông tin hoặc đặt lịch phỏng vấn. Đối với phương tiện truyền thông bằng tiếng Tây Ban Nha, vui lòng liên hệ với Anna Kurian: annak@ntfb.org. Có thể tìm thấy Bộ tài sản truyền thông của Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas ở đây.

NTFB Video

Đáp ứng nhu cầu

Cách thức hoạt động của Ngân hàng Thực phẩm

Nhiệm vụ của Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas là thu hẹp khoảng cách thiếu đói ở Bắc Texas bằng cách cung cấp các bữa ăn bổ dưỡng.

Khai trương Khu học xá Perot Family của Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas