Nguồn cấp dữ liệu: Blog của NTFB

Tất cả các
 • Tất cả các
 • Vận động chính sách
 • Các chiến dịch
 • COVID-19
 • Dịch vụ thiên tai
 • Giáo dục
 • Sự kiện
 • Ngân hàng thực phẩm
 • Câu chuyện hàng xóm
 • Cơ quan đối tác
 • Các chương trình
 • Những người ủng hộ
 • Tình nguyện

Neighbor Spotlight: Meet Miriera

The holidays are especially challenging for our neighbors facing hunger, and the North Texas Food Bank is grateful for the many ways the community supports our work in helping the...
Đọc thêm

Dallas Theater Center’s production of “A Christmas Carol” is the must-do event this holiday season

As we come close to wrapping up 2023 – a year that moves us farther and farther from the pandemic – the holiday season seems to have arrived much earlier...
Đọc thêm

Năm cách để hỗ trợ giảm đói trong mùa lễ này

Everyone should be able to gather with loved ones and share a meal – especially during the holidays. But there are still nearly 700,000 people – including 1 in 5...
Đọc thêm

Giving Thanks This Holiday Season

As we head into Thanksgiving week and our 40th anniversary celebration year begins to wind down, the North Texas Food Bank has so much to be thankful for. Most importantly,...
Đọc thêm

Introducing NTFB’s Newest Affinity Group, SinHambre

SinHambre, the North Texas Food Bank’s newest partnership in the fight against hunger, is dedicated to living up to its name and its Spanish translation to create a world “without...
Đọc thêm

Feeding Partner Spotlight: Local Good Center

The North Texas Food Bank is honored to work alongside more than 400 food pantries and other community organizations in its Feeding Network in the fight against hunger in North Texas. Across 13...
Đọc thêm

Mang lại hy vọng thông qua các chiến dịch và quảng cáo cho kỳ nghỉ lễ

Chúng tôi biết ơn nhiều đối tác cộng đồng đã đóng góp cho Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas trong suốt năm qua. Và kỳ nghỉ lễ luôn mang đến nhiều cơ hội cho ...
Đọc thêm

The Face of Hunger is all Around Us

Everyone should be able to gather with loved ones and share a meal – especially during the holidays. But unfortunately, nearly 700,000 people – including 1 in 5 children –...
Đọc thêm

15th Annual Golden Fork Awards

The North Texas Food Bank could not carry out its mission of bridging the hunger gap in our region without the partners and relationships we have in the community. And...
Đọc thêm