201022 NTFB 24799 11 Nov 2020 FaceOfHunger Trích dẫn Hình ảnh Máy khách 4 Dorie V01 (1)